Postupak rješavanja pritužbi

Informacije o obradi osobnih podataka

Postupak rješavanja pritužbi

POSTUPAK RJEŠAVANJA PRITUŽBI

Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz sklopljenih ugovora s društvom za zastupanje poslove prvenstveno će nastojati sve eventualne sporove, koji proizlaze ili su u vezi s ugovorom o posredovanju, riješiti sporazumno u mirnom postupku.

Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik može podnijeti pritužbu na pružanje usluga odnosno izvršenja obveza društva za zastupanje u osiguranju, odnosno osobe koje za društvo za zastupanje u osiguranju obavlja poslove posredovanja, odluke društva za zastupanje u osiguranju u vezi s ugovorom ili izvršenjem ugovora, postupanja društva za zastupanje u osiguranju u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Pritužba se podnosi:

 1. a) Usmeno na zapisnik : – u uredu društva Aufpasser d.o.o.: u Zagrebu, Žitnjačka cesta 23a,
 2. b) Pisanim podneskom : – na adresu sjedišta društva Aufpasser d.o.o. – emailom na adresu: aufpasser@aufpasser.hr,

Pritužba treba sadržavati:


 1.           a) Ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili        njegovog zakonskog zastupnika, odnosno tvrtku sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
            b) Razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
            c) Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnose, kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
            d) Datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno   osobe koja ga zastupa,
            e) Punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe Aufpasser d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 15 dana od primitka pritužbe. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na zahtjev podnositelja pritužbe Aufpasser d.o.o. će obavijestiti podnositelja pritužbe o zaprimljenoj pritužbi i tijeku postupka.

Svi sporovi koji proizlaze iz poslova osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj ( Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora i dr.). Nadležno tijelo za nadzor obavljanja poslova distribucije osiguranja je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb, www.hanfa.hr

U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.