Opće informacije o posredniku osiguranja

Informacije o obradi osobnih podataka

Opće informacije o posredniku osiguranja

Sukladno Direktivi o distribuciji osiguranja – IDD, dužni smo Vas izvijestiti o sljedećim  informacijama:

 1. Ime i prezime posrednika:
 • Ivan Sušanj, upisan u registar posrednika pod rednim brojem ZO 21631,
 • Igor Samardžija, upisan u registar posrednika pod rednim brojem ZO 12930,
 • Mirna Gašparović, upisana u registar posrednika pod brojem ZO 19306

      Provjera registra se može izvršiti pismenim putem i/ili putem weba www.hanfa.hr

 1. Društvo za zastupanje u osiguranju u kojem posrednik radi:
 • Aufpasser d.o.o., OIB: 70210817988, Žitnjačka cesta 23A, 10 000 Zagreb.

           Provjera registra moguća na Internet stranicama https://sudreg.pravosudje.hr/registar 

 1. Društva za osiguranje s kojima imamo sklopljeni ugovor:
 • Adriatic osiguranje d.d.
 • Allianz Zagreb d.d
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Euroherc osiguranje d.d.
 • HOK osiguranje d.d.
 • Triglav osiguranje d.d.
 • Wiener osiguranje d.d.
 1. Posrednik radi u ime i za račun društva za osiguranje
 2. Posrednik ne daje savjete o proizvodima osiguranja koji se prodaju, što znači da prije sklapanja ugovora o osiguranju,  distributer osiguranja pojašnjava, na temelju informacija koje je dobio od stranke, zahtjeve i potrebe stranke i stranci je dužan dati objektivne informacije o proizvodu osiguranja u razumljivom obliku kako bi se toj stranci omogućilo da donese informiranu odluku.
 3. Primici koje posrednik ostvaruje u vezi s ugovorom o osiguranju su na osnovu provizije bilo koje vrste što znači da su primici uključeni u premiju osiguranja.
 4. Aufpasser d.o.o. ne posjeduje nikakav udio u bilo kojem društvu za osiguranje temeljem kojeg bi sudjelovao u pravu glasa, odnosno kapitalu društva za osiguranje.
 5. Društva za osiguranje ili s njima povezane osobe, posredno ili neposredno nemaju poslovni udio niti druga prava temeljem kojih bi mogli sudjelovati u pravu glasa ili kapitalu društva Aufpasser d.o.o.
 6. Zainteresirane osobe (fizičke i pravne osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o osiguranju, korisnici usluga posredovanja i reosiguranja i zastupanja u osiguranju te oštećenici u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu) mogu podnijeti pritužbu na rad posrednika u osiguranju: poštom na adresu: Aufpasser d.o.o., Žitnjačka cesta 23A, 10 000 Zagreb ili e-mailom na adresu elektroničke pošte: aufpasser@aufpasser.hr

Ako podnositelj pritužbe nije zadovoljan odlukom, može nastaviti postupak u okviru izvansudskog rješavanja sporova pri Hrvatskom uredu za osiguranje i to pri pravobranitelju za osiguranje – ako se radi o sporovima koji se odnose na kršenje Kodeksa osiguravateljne i reosiguravateljne etike i dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osiguravateljne struke odnosno pri Centru za mirenje ako se radi o sporovima iz osiguravateljnih i odštetnih odnosa temeljem ugovora o osiguranju odnosno temeljem zakona, i to o pravima oštećenih osoba, osiguranika ili društava za osiguranje. Ako zainteresirana osoba smatra da posrednik u osiguranju postupa protivno odredbama Zakona o osiguranju, može o tome podnijeti predstavku Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.